• Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d’ordre Social.  Article 35. Taxa per a l’exercici de la potestat jurisdiccional als ordres civil i contenciós-administratiu.
  • Llei 1/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina judicial. BOE 4 de Novembre 2.010 (entrada en vigor 5 Novembre 2.010). Disposició addicional 15ª
  • Aranzel de drets dels Procuradors dels Tribunals. R.D. 1373/2003, de 7 de Novembre (BOE nº 78, 20 de Novembre 2003)
  • Guia pràctica de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (Act. gener 2015)