Què fa un procurador?

  • La principal funció del Procurador és la representació del seu client davant dels òrgans judicials. D’aquesta manera, el ciutadà que intervé en un procediment judicial s’evitarà anar al jutjat cada vegada que se li hagi de notificar un tràmit o una actuació judicial. El procurador assumeix aquesta tasca en nom seu. El jutjat comunicarà al Procurador allò que succeeixi al judici, i aquesta notificació tindrà els mateixos efectes que si s’hagués fet al client en persona. El procurador mantindrà informat del curs del procés al seu client i a l’advocat que l’assessori. Per poder actuar en nom d’una persona, el procurador necessita que se li atorgui aquesta facultat, ja sigui mitjançant un poder per a plets davant de Notari o davant del Jutjat.
  • A part de representar al seu client i defensar els seus interessos, el Procurador té  la doble funció de col·laborar amb la Justícia per tal d'agilitzar la tramitació dels expedients judicials. A través de les seves gestions particulars, ha d’impulsar el procediment davant del Jutjat, i ha de vetllar pel compliment dels terminis processals.
  • El Procurador és qui s’encarrega de presentar els escrits i documents al jutjat, i de recollir tota la documentació referent al plet. També és tasca seva l’esmena de qualsevol omissió o anomalia processal que es produeixi en el curs del procés.